logo strony

Czcionka

A

Projekty

14 Gru 2018
  • Innowacyjne, wielofunkcjonalne układy kompozytowe z przeznaczeniem na elementy konstrukcyjne autonomicznych platform bezzałogowych

15 grudnia 2016 Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX stojąc na czele Konsorcjum naukowo-przemysłowego zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o finansowanie projektu realizowanego w ramach Konkursu nr 1/p/2016 „Młodzi Naukowcy 2016”. Okres realizacji ustalono na 36 miesięcy, w terminie 15.12.2016 – 14.12.2019. Całkowity koszt realizacji projektu, tj. 5271628zł sfinansuje NCBiR. Dziękujemy!

Projekt ten o akronimie MULTIKOMP jest rozwinięciem wcześniejszych osiągnięć naszego instytutu w sferze Obronności i Bezpieczeństwa. Celem głównym jest tym razem opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych w zakresie nowoczesnych, wielofunkcjonalnych układów kompozytów do wytwarzania konstrukcji powietrznych, lądowych i morskich autonomicznych platform bezzałogowych (APB), co wpłynie na znaczącą rozbudowę zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP, oraz służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

 

  • Specjalistyczny zestaw folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania śladów biologicznych

W ramach konkursu nr 9/2018 wraz z Partnerami złożyliśmy do NCBiR wniosek o dofinansowanie projektu o akronimie „FOLIE”, którego gestorem jest Policja.

Zakres tematyczny projektu dotyczy bezpieczeństwa w aspekcie kompleksowego wsparcia czynności wykrywczych i dowodowych poprzez opracowanie nowej technologii – środka techniki kryminalistycznej – specjalistycznego zestawu folii niskoadhezyjnych do zabezpieczania kontaktowych śladów biologicznych wraz z dedykowanymi metodami izolacji DNA stosowanymi w genetyce sądowej oraz wytycznymi organizacyjno-prawnymi i wytycznymi jakościowymi norm ISO (m.in. ISO 18385) dotyczącymi wdrażania do praktyki nowych środków. Czułości stosowanych w kryminalistyce metod badań DNA wzrasta, ale mała ilość materiału w zabezpieczanych biologicznych śladach kontaktowych wciąż ogranicza ich wartość identyfikacyjną. Powodem są dotychczas stosowane metody zabezpieczania (np. podczas oględzin) tych śladów z różnych powierzchni. Zwiększenie wydajności tego etapu dzięki użyciu technologii zestawu folii niskoadhezyjnych otworzy drogę do zwiększenia wartości identyfikacyjnej i dowodowej niedostępnych dotąd śladów DNA.

Projekt FOLIE poster opis

Wniosek przeszedł konkurs pozytywnie i w dniu 10 grudnia 2018 Centrum podpisało Umowę nr DOB-BIO9/05/01/2018 o wykonanie i finansowanie, na mocy której sfinansuje projekt w całości – kwotą 10 857 645,00 zł. Dziękujemy!

Projekt zrealizuje konsorcjum w składzie: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider), Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – PIB, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna,  Instytut Genetyki Sądowej Sp. z o.o.

Wyznaczony w umowie okres realizacji to 36 miesięcy, czyli termin upływa 9 grudnia 2021.

 

  • Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego

Tego samego dnia i w ramach tego samego konkursu nr 9/2018, z nieco inną grupą Partnerów odnieśliśmy drugi sukces, uzyskując akceptację NCBiR dla jeszcze jednego wniosku o dofinansowanie. Chodzi o projekt „Symulator wspomagający szkolenie policjantów w realizacji czynności na miejscu zdarzenia drogowego”, którego gestorem również jest Policja. I taki sam jest wyznaczony okres realizacji – 36 miesięcy, czyli do 9 grudnia 2021.

Oczywiście inny jest cel główny tego przedsięwzięcia, a mianowicie budowa symulatora umożliwiającego nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia czynności na miejscu zdarzenia drogowego wraz z dokumentacją techniczną i użytkową. Symulator powinien być narzędziem, przy pomocy którego będzie można przeszkolić policjantów komórek ruchu drogowego do wykonywania czynności na miejscu zdarzenia drogowego typowego oraz nietypowego, jak np. wypadki masowe, katastrofy w ruchu lądowym, czy inne sytuacje o charakterze kryzysowym. Symulator powinien łączyć świat wirtualny, ze światem rzeczywistym, tj. przenosić ćwiczącego w świat wirtualny (wizualizacja miejsca zdarzenia) gdzie funkcjonariusz będzie mógł wykonywać czynności służbowe na miejscu zdarzenia drogowego (oględziny miejsca zdarzenia, dokumentowanie czynności, udzielanie pierwszej pomocy ofiarom zdarzenia drogowego, itp.).

Symulator Zdarzenia Drogowego Poster

W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Lider), Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX, ETC-PZL Aerospace Industries sp. z o.o. 

Na podstawie podpisanej umowy nr DOB-BIO9/06/01/2018 powyższe konsorcjum zrealizuje projekt o całkowitej wartości 8 276 259,00 zł, w czym dofinansowanie od NCBiR wyniesie 7 590 259,00 zł. Dziękujemy!

 

  • Indywidualizacja konstrukcji zaawansowanej odzieży ochronnej dla osób pracujących w środowisku o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia

Ten kolejny projekt, nad jakim pracuje MORATEX, nosi nr III.N.18 i akronim AWATAR. Jest realizowany w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” – etap IV, część B – program realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Źródłem finansowania są środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na podstawie umowy nr TP-56/2017/PW-PB zawartej z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym (Koordynatorem) w dniu 17-07-2017.

Podstawowym celem projektu jest opracowanie procedury indywidualizacji konstrukcji
zaawansowanej odzieży ochronnej dla grupy osób pracujących w środowisku o
wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia w oparciu o technikę skanowania obrazów
trójwymiarowych (3D).

Natomiast efektami projektu będą:
– zwalidowana procedura indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej w oparciu o technikę skanowania 3D wraz opisem zabezpieczania zarejestrowanych danych osobowych, osób poddanych pomiarom skanerem 3D, zgodnie z polityką prywatności,
– materiały szkoleniowe-informacyjne wykorzystywane w prowadzeniu szkoleń z zakresu indywidualizacji procesu konstrukcji wybranego rodzaju odzieży ochronnej w postaci prezentacji multimedialnej,
– szkolenie pilotażowe przeznaczone dla producentów odzieży ochronnej,
– materiały informacyjne dotyczące możliwości indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej w oparciu o technikę skanowania 3D, udostępnione w Internecie.

Zaplanowany okres realizacji to lata 2017-2019, a kwota dofinansowania wynosi 499 200,00 zł.