logo strony

Czcionka

A

Projekty

4 Lut 2019

Banner FEIR RP NCBR EFRR

 

 • Indywidualizacja systemu osłony osobistej

Mamy pierwszy projekt w Nowym Roku 2019: „Indywidualizacja systemu osłony osobistej”, akronim VESTA. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0085/18-00 z 29 stycznia 2019 będzie realizowana w ramach IV Osi POIR 2014-2020; Projekty Aplikacyjne.

Ten projekt ma na celu opracowanie zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej skrytego noszenia (System DWKB), stanowiącej kompatybilny, dopasowany do ciał użytkowniczek system przeznaczony do całorocznego użytkowania, dedykowany funkcjonariuszkom służb mundurowych. Pod względem funkcjonalności DWKB będzie jednolitym zestawem, umożliwiającym użytkowniczkom realizację zadań w różnych warunkach operacyjnych.

Całkowity koszt projektu to 3 423 191,94zł a kwota dofinansowania z EFRR to 2 576 485,57 zł.

Lider projektu: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Partnerzy projektu: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB, PSO MASKPOL, MOTEX S.J.

 • Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji – EOD NG

Na mocy umowy z NCBiR nr POIR.04.01.04-00-0007/18 ruszył kolejny projekt „Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji”, akronim EOD NG. Jest realizowany w ramach IV Osi POIR 2014-2020; Projekty Aplikacyjne.

Celem tego projektu jest opracowanie ubrania ochronnego nowej generacji (EOD NG) przeznaczonego do zapewnienia służbom pirotechnicznym całkowitej ochrony osobistej w czasie wykonywania czynności bezpośrednio związanych z neutralizacją ładunków wybuchowych. Ubranie ma zapewnić maksymalną, synergiczną ochronę przed czynnikami oddziałującymi podczas wybuchu: przed odłamkami, falą cieplną i uderzeniową (działanie piku ciśnienia fali wybuchu), co stanowi innowację produktową w skali globalnej.

Celem projektu jest także uzyskanie zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ubrań saperskich oraz poprzez zwiększenie skuteczności działań operacyjnych dla bezpieczeństwa ogółu społeczeństwa.

Opracowane ubranie stanowić będzie znacząco ulepszony produkt, którego poziom ochrony przewyższać będzie rozwiązania obecne na rynku krajowym i międzynarodowym.

Lider projektu: Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Partner projektu: LUBAWA S.A.

Okres realizacji: od 3 września 2018 do 1 października 2020 ; wartość projektu: 2 538 878,43 PLN ; kwota dofinansowania z EFRR: 2 064 628,43 PLN. Dziękujemy!

Banner FEIR NCBR EFRR

 • Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania – STEP

Z początkiem roku 2018 rozpoczęliśmy prace zaplanowane w ramach projektu „Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania”. Projekt nosi akronim STEP i jest realizowany na podstawie umowy nr POIR.04.01.02-00-0028/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisanej przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR) oraz Konsorcjum naukowo-przemysłowe.

Liderem Konsorcjum jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Partnerami przemysłowymi zostały firmy LUBAWA S.A. oraz MIRANDA Sp. z o. o., zaś Partnerem naukowym Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Cel projektu to dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
Ścieżka projektowa będzie realizowania w trzech obszarach:

 1. modelowania kształtu płyt balistycznych minimalizujących fizjologiczne skutki udaru – obszar produktowy (koncepcja formy produktowej);
 2. zapewnienia trwałego połączenia włóknistych materiałów balistycznych charakteryzujących się różnymi parametrami przetwórczymi odpowiedzialnymi za docelowe właściwości użytkowe, w jednoetapowym procesie (obszar procesowy), m. in. poprzez:
  • opracowanie typoszeregów nano- lub mikrowarstw na powierzchni włóknistych materiałów balistycznych (interwarstw) lub/i jednorodnych kompozytów balistycznych, pozwalających na trwałe łączenia różnych materiałów włóknistych oraz formowanie różnorodnych włóknistych kompozycji hybrydowych,
  • zaprojektowanie i wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie hybrydowych płyt balistycznych z włóknistych materiałów balistycznych o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.
 3. screeningu surowcowego (obszar surowcowy), polegającej na wytypowaniu włóknistych materiałów balistycznych.

Planowane efekty Projektu obejmą m.in.
Efekty społeczne: Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie wyrobów balistycznych będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i odczucie bezpieczeństwa społecznego (efekt: czuję się chroniony – częściej i efektywniej reaguję; obserwują efektywną reakcję – mam większe poczucie bezpieczeństwa. Analiza efektu BABT w warunkach symulowanych pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji wkładów balistycznych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy wypracowanej w czasie oceny efektu BABT oraz wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego.
Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.
Efekty środowiskowe: Zakłada się, że opracowane technologie będą co najmniej neutralne dla środowiska naturalnego. Zgodnie z założeniami projektu zostanie ograniczone zużycie surowców (obniżenie masy wyrobu) oraz, ewentualnie, zmniejszone zużycie energii w procesie wytwarzania kompozytów.
Efekty niemierzalne:

 1. zwiększenie aktywności współpracy ponadregionalnej pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcą uczestniczącymi w projekcie,
 2. zdynamizowanie wymiany oraz rozszerzenie wiedzy, dobrych praktyk laboratoryjnych i badawczych pomiędzy Partnerami projektu,
 3. zwiększenie stopienia innowacyjności przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie,
 4. poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób uczestniczących w projekcie w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów balistycznych,
 5. nowe zasoby wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, w tym także w zakresie oceny zagrożeń wynikających z efektu BABT.

Okres realizacji projektu STEP ustalono na pełne trzy lata, tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020.

Wartość projektu wynosi 2 396 237,55 PLN, a wkład Funduszy Europejskich to 1 957 763,55 PLN. Dziękujemy!