logo strony

Czcionka

A

Projekty

9 cze 2021

Projekt „Hybrydowy hełm bojowy ograniczający ryzyko urazów głowy” realizowany jest przez konsorcjum naukowo-przemysłowe:

  • PSO MASKPOL – Lider projektu,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.

Okres realizacji projektu: 01-05-2021 do 30-04-2023

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 4 322 192,40 zł.

Kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 660 202,93 zł.

Celem projektu jest opracowanie hybrydowego hełmu balistycznego – HELMEX ograniczającego ryzyko wystąpienia urazów głowy. Nowo opracowane rozwiązanie w zakresie środków ochrony osobistej przeznaczone do zadań specjalnych, przygotowane zostanie w oparciu o wirtualny model wykonany w programach ANSYS Mechanical Enterprise PrePost, ANSYS HPC Pack i LS-DYNA, przeznaczonych do modelowania zjawisk fizycznych oraz programu CATIA. Zakłada się opracowanie pełnej konstrukcji hełmu wraz z poszczególnymi jego składowymi, tj: czerepem, systemem amortyzującym oraz mocującym (uprząż, obejma brody, klamry), opaską krawędziową, systemami mocującymi umożliwiającymi zamontowanie dodatkowych elementów akcesoryjnych używanych podczas wykonywania obowiązków służbowych (tj. latarka, mikrofon, noktowizor lub kamera). Hybrydowy hełm balistyczny spełniać będzie parametry zawarte w normach PN-V-87001:2011, NIJ Standard 0106.01 oraz PN-EN 397+A1:2013-04, przy jednoczesnej redukcji prawdopodobieństwa wystąpienia urazów głowy, poprzez zaprojektowanie konstrukcji hełmu tak, aby wartość parametru HIC (Head Injury Criterion), stanowiącego miarę prawdopodobieństwa urazu głowy wynikającą z uderzenia, osiągnąć na poziomie ≤800, przy założeniu, że masa powierzchniowa czerepu wynosić będzie ≤8,8 kg/m2.

Główny cel projektu zostanie osiągnięty, poprzez:

(1) opracowanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania do praktyki przemysłowej, w zakresie opracowania technologii wytwarzania lekkich hybrydowych hełmów o wysokich parametrach wytrzymałościowych i balistycznych, pochłaniających energię uderzenia;

(2) doświadczalne określenie właściwości fizyczno-mechanicznych i balistycznych opracowanych hełmów;

(3) opracowanie analityczno-numerycznych modeli zachowania się hełmów w warunkach ostrzału.

Projekt „Hybrydowy hełm bojowy ograniczający ryzyko urazów głowy” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, nr umowy: POIR.01.01.01-00-1293/20-00, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Facebook
LinkedIn