logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

Innowacyjne Włókiennictwo 2020+     –     IW2020+

1 lutego 2018 rozpoczęliśmy prace w ramach projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+”.

Podstawą realizacji jest umowa nr RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podpisana przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) oraz Konsorcjum w składzie:
  • Politechnika Łódzka – Lider konsorcjum,
  • Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” – Konsorcjant,
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Konsorcjant,
  • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Konsorcjant,
  • Instytut Włókiennictwa – Konsorcjant.
Cele projektu IW2020+ są następujące:
  • Zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badan naukowych w zakresie włókiennictwa,
  • Zwiększenie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy w obszarze włókiennictwo, uznanym za priorytetowy dla rozwoju regionu łódzkiego,
  • Zapewnienie spójności polskiego sektora nauki z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz stałego podnoszenia nakładów finansowych na sferę B+R.

Będzie to skutkować udoskonaleniem infrastruktury badań i innowacji oraz zwiększeniem zdolności do osiągnięcia doskonałości w obszarze badan naukowych i innowacji w zakresie włókiennictwa.

Efektem planowanej inwestycji w nową infrastrukturę badawczą będzie realizacja założonego planu prac, która przełoży się na możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto projekt przyniesie pozytywne wpływy na mikroklimat i środo
wisko naturalne.
Realizacja projektu IW2020+ potrwa ponad dwa lata, tj. 2018 – 2020.
Wartość projektu wynosi 22 615 775,00zł, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 12 532 330,27 zł. Dziękujemy!
http://www.moratexrpo.eu
Facebook
LinkedIn