logo strony

Czcionka

A

Projekty

26 sie 2019

 

Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa MORATEX

Od początku kwietnia 2018 realizujemy największe przedsięwzięcie w historii Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX. To projekt „Przejrzysta Strefa Badań i Innowacji – Rozszerzenie obszaru działalności badawczej Instytutu Bezpieczeństwa MORATEX”, akronim PSI. Jest on realizowany na podstawie umowy nr RPLD.01.01.00-10-0001/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisanej przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) oraz MORATEX.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i zasięgu współpracy B+R, opartej o aspekty gospodarczego wykorzystania jej efektów poprzez zintensyfikowanie działalności B+R instytutu oraz uzyskanie nowych kompetencji ukierunkowanych na badania ergonomii oraz projektowania technikami niekonwencjonalnymi zaawansowanych technologicznie włókienniczych wyrobów specjalnych stanowiących jeden z potencjałów endogennych województwa łódzkiego.
Cele szczegółowe są następujące:

  1. Wniesienie znaczącego i kreatywnego wkładu, w ujęciu komercyjnym, w rozwój regionu poprzez: a. utworzenie dwóch nowych wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczych: oceny komfortu użytkowania zaawansowanych technologicznie włókienniczych wyrobów specjalnych (w tym typu PPE), projektowania i oceny innowacyjnych kompozytów włókienniczych oraz symulacji konstrukcji wyrobów włókienniczych przy zastosowaniu nieszablonowych narzędzi symulacyjnych (w tym VR) poprzez inwestycje w infrastrukturę badawczą oraz techniczną ITB „MORATEX”; b. wdrożenie i akredytacja nowoczesnych procedur badawczych z zakresu subiektywnej i obiektywnej oceny ergonomii i konstrukcji zaawansowanych włókienniczych wyrobów specjalnych (w tym typu PPE) oraz kompozytów włókienniczych.
  2. Dzięki utworzeniu dwóch nowych laboratoriów badawczych, w oparciu o inwestycje w infrastrukturę techniczną i badawczą instytutu, stanowiących synergiczne dopełnienie obecnej infrastruktury badawczej Instytutu – uzyskanie nowych kompetencji projektowych w zakresie projektowania technikami symulacyjnymi, oceny nowych rozwiązań konstrukcyjnych z obszaru włókienniczych wyrobów specjalnych (w tym typu PPE), nowoczesnych włókienniczych kompozytów balistycznych oraz konstrukcyjnych, co wpłynie na podniesienie, jakości eksperymentalnych badań i prac rozwojowych oraz wygenerowanie nowych zasobów wiedzy, o charakterze przełomowym, w zakresie objętym przyszłymi programem prac badawczo-rozwojowych, które będą realizowane w oparciu o pozyskaną infrastrukturę badawczą.
  3. Wdrożenie obszarów projektowych związanych z: 1) ekodesign’em oraz redesign’em, zwłaszcza powiązanych z recyklingiem materiałów i wyrobów włókienniczych, 2) integracją systemów tekstronicznych w struktury włóknistych kompozytów, 3) technologiami VR (wirtualnej rzeczywistości) powiązanymi z obszarem projektowania, weryfikacji i walidacji włókienniczych środków ochrony indywidualnej.
  4. Zwiększenie zakresu i zasięgu współpracy regionalnej, międzyregionalnej oraz międzynarodowej pomiędzy przedsiębiorcami, instytucjami naukowymi w ramach Centrów naukowych i Centrów naukowo przemysłowych oraz poza nimi przy wykorzystaniu powstałej infrastruktury badawczej i wypracowanych kompetencji.
  5. Zdynamizowanie wykorzystania, w ujęciu naukowym i utylitarnym, na rzecz długookresowego wzrostu i zrównoważonego oraz stabilnego rozwoju uzyskanych produktów i rezultatów projektu realizowanych w ramach planowanego programu badawczego.
  6. Zdynamizowanie aktywności Instytutu w komercjalizacji rezultatów prac B+R z znaczącym wzrostem zaangażowania kadry naukowej w jakościowym transferze dokonań projektowych do celów przemysłowych i utylitarnych, jako wynik jakościowych badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Instytucie.

Planowane efekty Projektu to przede wszystkim utworzenie dwóch wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczych o znacząco indywidualnym charakterze i gospodarczym znaczeniu zarówno w regionie, jak i w ujęciu międzyregionalnym oraz międzynarodowym:

  • ERGOSecurity – oceny komfortu użytkowania zaawansowanych technologicznie włókienniczych wyrobów specjalnych,
  • CompositeLab – projektowania i oceny innowacyjnych kompozytów włókienniczych i symulacji konstrukcji wyrobów włókienniczych.

Zakłada się także synergiczne doposażenie i modernizację istniejących laboratoriów (Laboratorium Badań Metrologicznych, Laboratorium Badań Balistycznych oraz Laboratorium Badań Chemicznych) w infrastrukturę badawczą wspomagającą procesy badawcze, kompatybilną ocenę bezpieczeństwa, ergonomii oraz projektowanie zaawansowanych technologicznie, konstrukcyjnie i materiałowo rozwiązań o potencjalnej późniejszej aplikacji w obszarze wyrobów ochronnych, odzieży specjalnej i materiałów kompozytowych. Inwestycja stanowić będzie synergiczne dopełnienie infrastruktury badawczej już istniejącej w Instytucie.

Okres realizacji projektu PSI ustalono na ponad dwa lata, tj. od 2018 do 2022.

Wartość projektu wynosi 20 126 512,16 zł, dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 11 246 538,99 zł. Dziękujemy!

http://www.moratexrpo.eu

 

Facebook
LinkedIn