logo strony

Czcionka

A

Projekty

17 paź 2023

Projekt pt.: „Indywidualizacja procesu projektowania zaawansowanych środków ochrony indywidualnej – nowej generacji zestawu przeciwuderzeniowego oraz elementów umundurowania oddziałów Policji działających w obszarach o wysokim stopniu zagrożenia”, o akronimie ARES, Umowa Nr PP-16/2023/PW-PN, realizowany jest w ramach pn. Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy – VI etap, okres realizacji: lata 2023–2025, realizowanych w ramach części B Programu – w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, zawartą pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, Koordynatorem Programu.

Program ten od 2008 roku pełni rolę Krajowej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiąc realizację zobowiązań rządu RP wynikających z ram strategicznych UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki programu stanowią wkład w system ochrony pracy, w tym wsparcie dla instytucji i przedsiębiorstw w ochronie zdrowia i życia pracujących. Beneficjentem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB.

Projekt realizowany jest w ramach trzech etapów:

  • Walidacja założeń projektowych przy wsparciu analizy ryzyka dla nowej generacji zestawu przeciwuderzeniowego (p/u) oraz elementów umundurowania oddziałów Policji.
  • Opracowanie rozwiązań modelowych elementów zestawu przeciwuderzeniowego i umundurowania funkcjonariuszy Policji.
  • Opracowanie rozwiązań prototypowych elementów zestawu przeciwuderzeniowego i umundurowania funkcjonariuszy Policji.

W ramach powyższego projektu, na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej dla wytypowanych elementów zestawu przeciwuderzeniowego nowej generacji oraz elementów umundurowania funkcjonariuszy oddziałów prewencji Policji, opracowane zostaną nowe założenia techniczno-konstrukcyjne dla elementów przedmiotowych wyrobów. Dodatkowo, wykonane zostaną demonstratory technologii nowych elementów zestawu przeciwuderzeniowego i umundurowania oddziałów prewencji Policji i przeprowadzona zostanie ich ocena w zakresie nadania im nowych cech funkcjonalnych i ergonomicznych oraz maksymalnego obniżenia masy. Opracowane zostaną Specyfikacje techniczne dla przedmiotowych wyrobów stanowiące podstawę do realizacji dalszych prac wdrożeniowych. Końcowym efektem niniejszego projektu będzie przygotowanie rekomendacji do wdrożenia zaawansowanych środków ochrony indywidualnej, elementów nowej generacji zestawu przeciwuderzeniowego i umundurowania oddziałów prewencji Policji działających w obszarach o wysokim stopniu zagrożenia zdrowia i życia.

Zaplanowany okres realizacji projektu: 2023-2025

Wartość projektu: 549 000,00 zł; kwota dofinansowania NCBiR: 549 000,00 zł.

 

 

Facebook
LinkedIn