logo strony

Czcionka

A

Projekty

22 sie 2019

 

 

Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania – STEP

Z początkiem roku 2018 rozpoczęliśmy prace zaplanowane w ramach projektu „Opracowanie technologii jednoetapowego formowania hybrydowych płyt balistycznych o znacząco zwiększonych aspektach bezpieczeństwa użytkowania”. Projekt nosi akronim STEP i jest realizowany na podstawie umowy nr POIR.04.01.02-00-0028/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisanej przez Instytucję Pośredniczącą (NCBiR) oraz Konsorcjum naukowo-przemysłowe (Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze POIR 2014 – 2020).

Liderem Konsorcjum jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Partnerami przemysłowymi zostały firmy LUBAWA S.A. oraz MIRANDA Sp. z o. o., zaś Partnerem naukowym Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej.

Cel projektu to dostarczenie innowacyjnego rozwiązania w zakresie opracowania technologii wytwarzania anatomicznie dopasowanych hybrydowych płyt balistycznych z materiałów włóknistych, w tym modyfikowanych, o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.

Ścieżka projektowa będzie realizowania w trzech obszarach:

– modelowania kształtu płyt balistycznych minimalizujących fizjologiczne skutki udaru – obszar produktowy (koncepcja formy produktowej);

–  zapewnienia trwałego połączenia włóknistych materiałów balistycznych charakteryzujących się różnymi parametrami przetwórczymi odpowiedzialnymi za docelowe właściwości użytkowe, w jednoetapowym procesie (obszar procesowy), m. in. poprzez:

  • opracowanie typoszeregów nano- lub mikrowarstw na powierzchni włóknistych materiałów balistycznych (interwarstw) lub/i jednorodnych kompozytów balistycznych, pozwalających na trwałe łączenia różnych materiałów włóknistych oraz formowanie różnorodnych włóknistych kompozycji hybrydowych,
  • zaprojektowanie i wytworzenie demonstracyjnej linii technologicznej umożliwiającej wytwarzanie hybrydowych płyt balistycznych z włóknistych materiałów balistycznych o różnych parametrach przetwórczych, w jednoetapowym procesie formowania termicznego.

– screeningu surowcowego (obszar surowcowy), polegającej na wytypowaniu włóknistych materiałów balistycznych.

Planowane efekty Projektu obejmą m.in.

Efekty społeczne: Należy spodziewać się, że wprowadzenie kolejnych udoskonaleń w zakresie wyrobów balistycznych będzie pozytywnie wpływało na poprawę bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i odczucie bezpieczeństwa społecznego (efekt: czuję się chroniony – częściej i efektywniej reaguję; obserwują efektywną reakcję – mam większe poczucie bezpieczeństwa. Analiza efektu BABT w warunkach symulowanych pozwoli na opracowanie wytycznych w zakresie konstrukcji wkładów balistycznych opartych o materiały opracowane w projekcie, które obniżą ryzyko poważnych uszkodzeń narządów wewnętrznych użytkowników końcowych. Wdrożenie do praktyki przemysłowej wiedzy wypracowanej w czasie oceny efektu BABT oraz wytycznych w zakresie konstrukcji osłon osobistych pozwoli na efektywne niwelowanie ryzyka urazów narządów wewnętrznych użytkownika końcowego.

Komercjalizacja proponowanego w projekcie rozwiązania przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, co przyniesie z pewnością wzrost zatrudnienia oraz poszukiwanie przez przedsiębiorstwa osób posiadających kwalifikacje z zakresu tzw. wysokich technologii.

Efekty środowiskowe: Opracowane technologie będą co najmniej neutralne dla środowiska naturalnego. Zostanie ograniczone zużycie surowców (obniżenie masy wyrobu) oraz, ewentualnie, zmniejszone zużycie energii w procesie wytwarzania kompozytów.

Efekty niemierzalne:

  1. zwiększenie aktywności współpracy ponadregionalnej pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcą uczestniczącymi w projekcie,
  2. zdynamizowanie wymiany oraz rozszerzenie wiedzy, dobrych praktyk laboratoryjnych i badawczych pomiędzy Partnerami projektu,
  3. zwiększenie stopienia innowacyjności przedsiębiorstwa, biorącego udział w projekcie,
  4. poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz praktycznej osób uczestniczących w projekcie w zakresie projektowania innowacyjnych wyrobów balistycznych,
  5. nowe zasoby wiedzy w zakresie projektowania nowoczesnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych, w tym także w zakresie oceny zagrożeń wynikających z efektu BABT.

Okres realizacji projektu STEP ustalono na pełne trzy lata, tj. od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020.

Wartość projektu wynosi 2 396 237,55 PLN, a dofinansowanie z Funduszy Europejskich to 1 957 763,55 PLN. Dziękujemy!

Facebook
LinkedIn