logo strony

Czcionka

A

24 Cze 2019
MORATEX, a bezpieczeństwo publiczne. Konferencja w Pułtusku.

Samorząd terytorialny w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego” – to tytuł konferencji zorganizowanej w Akademii Humanistycznej w Pułtusku, w której 7 czerwca 2019 wzięła przedstawicielka naszego instytutu – pani dr inż. Agnieszka Gutowska. Wygłosiła tam referat dotyczący interdyscyplinarnych obszarów w działalności B+R Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”.
Tematyka konferencji ściśle dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego i obejmowała zagadnienia odnoszące się do aspektów teoretycznych i normatywnych dotyczących zadań administracji samorządowej w systemie bezpieczeństwa publicznego, a także do roli i zadań podmiotów wykonawczych w zarządzaniu kryzysowym.
Celem konferencji było przedstawienie krajowego systemu zarządzania kryzysowego, a w strukturze tego systemu wyeksponowanie roli administracji samorządowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na elementy wykonawcze w tym systemie oraz organizację działań podczas imprez masowych i zagrożeń spowodowanych działalnością człowieka.

Bezpieczeństwo obok porządku, życia i zdrowia, jest jedną z nadrzędnych wartości w skali oczekiwań społecznych i osobistych społeczeństwa. Na jego bazie człowiek buduje przyszłość dla siebie i swojej rodziny. Jest również naczelną potrzebą państw i systemów międzynarodowych. Jest dobrem podstawowym, gwarantującym prawidłowy rozwój życia indywidualnego każdej jednostki, jak również stabilizację i rozwój życia politycznego, ekonomicznego i społecznego.
W dobie rozwoju cywilizacji i postępu technicznego termin „bezpieczeństwo” rozpatrywany jest w dwóch kategoriach. Pierwsza to bezpieczeństwo w skali makro, odnosząca się do spraw o zasięgu globalnym – całego świata, państwa czy kontynentu. Druga to bezpieczeństwo w skali mikro, odnosząca się do spraw osobistych każdego człowieka, czy też określonych społeczności lokalnych zamieszkujących np.: osiedla, wsie, gminy, miasta, powiaty czy województwa.
Charakter współczesnych zagrożeń jest jednym z głównych powodów zwiększania znaczenia problematyki zarządzania kryzysowego, zwłaszcza w zakresie ochrony i obrony ludności oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Niezmiernie istotne stały się przedsięwzięcia organów administracji rządowej i samorządowej ukierunkowane na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz zadania związane z reagowaniem w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, w tym odtwarzania infrastruktury krytycznej. Współczesne zarządzanie kryzysowe skłania się w stronę procesów, które zawierają elementy wieloaspektowego zagrożenia.
W dzisiejszym, bardzo dynamicznym środowisku bezpieczeństwa do kwestii zagrożeń należy podchodzić wielowymiarowo. Jednym z priorytetowych zadań stojących przez systemem zarządzania kryzysowego na wszystkich szczeblach jest stworzenie struktur, które w sposób całościowy zapewniłyby bezpieczeństwo w sytuacjach nadzwyczajnych, niezależnie od charakteru, źródła, skali i przebiegu zagrożenia.

MORATEX od lat rozwija i gromadzi znaczące zasoby wiedzy na temat bezpieczeństwa w różnych sferach życia. Najbliższe są nam kwestie bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy służb MSWiA, ale ważne są także zagrożenia o terytorialnym zasięgu, jak choćby powodzie. Przydatne procedury oraz wyposażenie służące do przeciwdziałania lub ograniczania ich skutków, opracowaliśmy wspólnie z Partnerami Konsorcjum w ramach projektu ŻYWIOŁ, o czym napisał swego czasu Portal Samorządowy: https://www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/innowacja-w-ochronie-przeciwpowodziowej-strazacy-sprawdza-skutecznosc-nowoczesnych-rekawow,69355.html

Serdecznie dziękujemy Gospodarzom Konferencji – Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku za cenną inicjatywę i zaproszenie do uczestnictwa. Ze swej strony zapraszamy do bieżącej współpracy samorządy z całego kraju!

Aktualności

7 Lip 2020

MORATEX na AuxDefense 2020 — 2nd World Conference on Advanced Materials for Defense/Portugalia

 
 

Rozpoczęliśmy nasze działania upowszechniania nauki. W dniach 6 – 8 lipca 2020 roku prezentujemy nasze dokonania na AuxDefense 2020 — 2nd World […]

Zobacz więcej

5 Cze 2020

Udzielenie licencji wyłącznej w celu uruchomienia produkcji „PODKŁADKI ANTYUGIĘCIOWEJ”

 
 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w postępowaniu na udzielenie licencji wyłącznej w celu uruchomienia produkcji przemysłowej wyrobu […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

Złoty Medal na Targach w Norymberdze

Zobacz więcej

Złoty medal na Targach Wynalazczości Innovation & Business Summit, Valencia 2019/Hiszpania

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu