logo strony

Czcionka

A

14 Wrz 2018
Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+
Projekt Innowacyjne Włókiennictwo 2020+

Od 1 lutego 2018 trwają prace w ramach projektu „Innowacyjne Włókiennictwo 2020+„, akronim IW2020+.

Podstawą realizacji jest umowa nr RPLD.01.01.00-10-0002/17-00 o dofinansowanie z Funduszy Europejskich, podpisana przez Instytucję Pośredniczącą (Województwo Łódzkie – Centrum Obsługi Przedsiębiorcy) oraz Konsorcjum w składzie:

  1. Politechnika Łódzka – Lider konsorcjum,
  2. Instytut Technologii Bezpieczeństwa ,,MORATEX” – Konsorcjant,
  3. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy – Konsorcjant,
  4. Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych – Konsorcjant,
  5. Instytut Włókiennictwa – Konsorcjant.

Cele projektu IW2020+ są następujące:

  • Zwiększenie stopnia komercjalizacji oraz umiędzynarodowienia badan naukowych w zakresie włókiennictwa,
  • Zwiększenie interdyscyplinarnych zasobów wiedzy w obszarze włókiennictwo, uznanym za priorytetowy dla rozwoju regionu łódzkiego,
  • Zapewnienie spójności polskiego sektora nauki z Europejską Przestrzenią Badawczą oraz stałego podnoszenia nakładów finansowych na sferę B+R, co skutkować będzie udoskonaleniem infrastruktury badań i innowacji oraz zwiększeniem zdolności do osiągnięcia doskonałości w obszarze badan naukowych i innowacji w zakresie włókiennictwa.

Efektem planowanej inwestycji w nową infrastrukturę badawczą będzie realizacja założonego planu prac, która przełoży się na możliwości wdrożenia innowacyjnych technologii będących rezultatem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Ponadto projekt przyniesie pozytywne wpływy na mikroklimat i środowisko naturalne.

Realizacja projektu IW2020+ potrwa ponad dwa lata, tj. od 1 lutego 2018 do 31 lipca 2020.

Wartość projektu wynosi 22 615 775,00zł, a wkład Funduszy Europejskich to 12 532 330,27 zł. Dziękujemy!

Aktualności

3 Gru 2018

Nasza międzynarodowa konferencja zakończyła obrady

 
 

Instytut Technologii Bezpieczeństwa “MORATEX” wraz z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie zorganizowały konferencję „Nowoczesne i zaawansowane technologie stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa”, […]

Zobacz więcej

26 Paź 2018

Dyrektor MORATEXu odbierze Odznakę Honorową „Zasłużony dla wynalazczości”

 
 

Na dzień 13 grudnia 2018 przypada okrągła, setna rocznica powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Obchody tego jubileuszu […]

Zobacz więcej

Nagrody i wyróżnienia

POTRÓJNY SUKCES NA NAJWAŻNIEJSZEJ WYSTAWIE WYNALAZKÓW W NIEMCZECH

Zobacz więcej

Główni
Interesariusze
Instytutu